درمانگاه دندانپزشکی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر احمدی
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00
No events available!
EnglishIran