کلینیک اطفال

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
دکتر رفیعی
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
14.00 - 15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال
دکتر عالی
14.00 - 15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر نادری
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
دکتر عالی
15.00 - 16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
15.00 - 16.00
جراحی اطفال

شنبه

یک شنبه

No events available!
EnglishIran