جدول زمانی – فیلتر تب

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00 - 09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

کلینیک متخصصین
دکتر صادقی
08.00 - 09.00
اطفال

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
09.00 - 10.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00 - 10.00
ارتوپدی
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
08.00 - 09.00
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
08.00 - 09.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00 - 09.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
08.00 - 09.00
گوش و حلق و بینی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
09.00 - 10.00
داخلی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
09.00 - 10.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر نادی
08.00 - 09.00
پوست و مو

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
08.00 - 09.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
08.00 - 09.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
08.00 - 09.00
جراحی عمومی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر پیریایی
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر یونسی
09.00 - 10.00
متخصص زنان
کلینیک متخصصین
دکتر فاطمی
08.00 - 09.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
08.00 - 09.00
قلب و عروق

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
اطفال
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
09.00 - 10.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00 - 10.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر سیاحی
09.00 - 10.00
زنان و زایمان
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00 - 11.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
10.00 - 11.00
پوست و مو

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00 - 12.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
11.00 - 12.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر دادخواه
11.00 - 12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
10.00 - 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
10.00 - 11.00
داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
10.00 - 11.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00 - 11.00
زنان و زایمان

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
11.00 - 12.00
قلب و عروق

کلینیک متخصصین
دکتر نادی
11.00 - 12.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00 - 11.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
10.00 - 11.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر عالی
10.00 - 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر نادریان
10.00 - 11.00
متخصص داخلی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر احمدی
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر حمیدی
11.00 - 12.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر غلامی
11.00 - 12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00 - 11.00
گوش و حلق وبینی

کلینیک متخصصین
دکتر زیبارو
10.00 - 11.00
رنان و زایمان

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
11.00 - 12.00
گوش و حلق و بینی

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00 - 12.00
کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصین
دکتر خادم
11.00 - 12.00
روانپزشک

کلینیک متخصصین
دکتر نادم
11.00 - 12.00
گوش و حلق و بینی
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
دکتر رفیعی
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
14.00 - 15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال
دکتر عالی
14.00 - 15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر نادری
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
دکتر عالی
15.00 - 16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
15.00 - 16.00
جراحی اطفال
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
دکتر رفیعی
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
14.00 - 15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال
دکتر عالی
14.00 - 15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر نادری
14.00 - 15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
دکتر عالی
15.00 - 16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00 - 16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
15.00 - 16.00
جراحی اطفال

شنبه

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00 - 09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

کلینیک متخصصین
دکتر صادقی
08.00 - 09.00
اطفال
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
08.00 - 09.00
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
08.00 - 09.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00 - 09.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
08.00 - 09.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین
دکتر نادی
08.00 - 09.00
پوست و مو

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
08.00 - 09.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
08.00 - 09.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
08.00 - 09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصین
دکتر فاطمی
08.00 - 09.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
08.00 - 09.00
قلب و عروق
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
09.00 - 10.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00 - 10.00
ارتوپدی
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
09.00 - 10.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00 - 10.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
09.00 - 10.00
داخلی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
09.00 - 10.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر سیاحی
09.00 - 10.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین
دکتر پیریایی
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر یونسی
09.00 - 10.00
متخصص زنان
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
09.00 - 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00 - 10.00
اطفال
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00 - 11.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
10.00 - 11.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
10.00 - 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
10.00 - 11.00
داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
10.00 - 11.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00 - 11.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00 - 11.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
10.00 - 11.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر عالی
10.00 - 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر نادریان
10.00 - 11.00
متخصص داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00 - 11.00
گوش و حلق وبینی

کلینیک متخصصین
دکتر زیبارو
10.00 - 11.00
رنان و زایمان
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00 - 12.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
11.00 - 12.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر دادخواه
11.00 - 12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
11.00 - 12.00
گوش و حلق و بینی

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00 - 12.00
کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
11.00 - 12.00
قلب و عروق

کلینیک متخصصین
دکتر نادی
11.00 - 12.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر خادم
11.00 - 12.00
روانپزشک

کلینیک متخصصین
دکتر نادم
11.00 - 12.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین
دکتر حمیدی
11.00 - 12.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر غلامی
11.00 - 12.00
قلب و عروق

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00 - 10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
08.00 - 10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر احمدی
10.00 - 12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری
10.00 - 12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00 - 18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00 - 18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
18.00 - 20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00
No events available!
EnglishIran