جدول زمانی – سبک ۲

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
08.00
09.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

08.00
09.00
دکتر صادقی
کلینیک متخصصین
اطفال

08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

09.00
10.00
دکتر زاهد
کلینیک متخصصین
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

09.00
10.00
دکتر فرهمند
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر پیرزاد
کلینیک متخصصین
ارتوپدی
08.00
09.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

08.00
09.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
08.00
09.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

08.00
09.00
دکتر سیلانی
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی

08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر

09.00
10.00
دکتر تولایی
کلینیک متخصصین
داخلی

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
متخصص اطفال

09.00
10.00
دکتر ذاکر
کلینیک متخصصین
پوست و مو
08.00
09.00
دکتر نادی
کلینیک متخصصین
پوست و مو

08.00
09.00
دکتر صداقت
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
08.00
09.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال

08.00
09.00
دکتر زاهد
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

08.00
10.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی

08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی

09.00
10.00
دکتر پیریایی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر یونسی
کلینیک متخصصین
متخصص زنان
08.00
09.00
دکتر فاطمی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان

08.00
09.00
دکتر مدنی
کلینیک متخصصین
قلب و عروق

08.00
10.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی

09.00
10.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال
09.00 - 10.00
09.00
10.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
متخصص اطفال

09.00
10.00
دکتر پیرزاد
کلینیک متخصصین
متخصص چشم
09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال

09.00
10.00
دکتر سیاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان
10.00 - 11.00
10.00
11.00
دکتر ریاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان

10.00
11.00
دکتر ذاکر
کلینیک متخصصین
پوست و مو

10.00
12.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

11.00
12.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
متخصص کلیه و مجاری ادراری

11.00
12.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

11.00
12.00
دکتر دادخواه
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
10.00
11.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

10.00
11.00
دکتر تولایی
کلینیک متخصصین
داخلی
10.00
11.00
دکتر فرهمند
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

10.00
11.00
دکتر ریاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان

10.00
12.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی

11.00
12.00
دکتر صداقت
کلینیک متخصصین
قلب و عروق

11.00
12.00
دکتر نادی
کلینیک متخصصین
پوست و مو
10.00
11.00
دکتر عاطفت
کلینیک متخصصین
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

10.00
11.00
دکتر مدنی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم
10.00
11.00
دکتر عالی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

10.00
11.00
دکتر نادریان
کلینیک متخصصین
متخصص داخلی

10.00
12.00
دکتر احمدی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

10.00
12.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی

11.00
12.00
دکتر حمیدی
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

11.00
12.00
دکتر غلامی
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
10.00
11.00
دکتر عاطفت
کلینیک متخصصین
گوش و حلق وبینی

10.00
11.00
دکتر زیبارو
کلینیک متخصصین
رنان و زایمان

10.00
12.00
دکتر عسکری
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
11.00
12.00
دکتر سیلانی
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی

11.00
12.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
کلیه و مجاری ادراری
11.00
12.00
دکتر خادم
کلینیک متخصصین
روانپزشک

11.00
12.00
دکتر نادم
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
14.00
15.00
دکتر رفیعی
کلینیک اطفال
بیماری های عفونی کودکان

14.00
15.00
دکتر ریاحی
کلینیک اطفال
جراحی اطفال
14.00
15.00
دکتر عالی
کلینیک اطفال
بیهوشی اطفال

14.00
15.00
دکتر نادری
کلینیک اطفال
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
15.00
16.00
دکتر عالی
کلینیک اطفال
بیهوشی اطفال

15.00
16.00
دکتر رسولی
کلینیک اطفال
کلیه اطفال
15.00
16.00
دکتر رسولی
کلینیک اطفال
کلیه اطفال

15.00
16.00
دکتر ریاحی
کلینیک اطفال
جراحی اطفال
16.00 - 17.00
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی

16.00
18.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00
20.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
18.00
20.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
18.00
20.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 - 15.00
14.00
15.00
دکتر رفیعی
کلینیک اطفال
بیماری های عفونی کودکان

14.00
15.00
دکتر ریاحی
کلینیک اطفال
جراحی اطفال
14.00
15.00
دکتر عالی
کلینیک اطفال
بیهوشی اطفال

14.00
15.00
دکتر نادری
کلینیک اطفال
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
15.00
16.00
دکتر عالی
کلینیک اطفال
بیهوشی اطفال

15.00
16.00
دکتر رسولی
کلینیک اطفال
کلیه اطفال
15.00
16.00
دکتر رسولی
کلینیک اطفال
کلیه اطفال

15.00
16.00
دکتر ریاحی
کلینیک اطفال
جراحی اطفال

شنبه

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
08.00
09.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

08.00
09.00
دکتر صادقی
کلینیک متخصصین
اطفال
08.00
09.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

08.00
09.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
08.00
09.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

08.00
09.00
دکتر سیلانی
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی
08.00
09.00
دکتر نادی
کلینیک متخصصین
پوست و مو

08.00
09.00
دکتر صداقت
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
08.00
09.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال

08.00
09.00
دکتر زاهد
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی
08.00
09.00
دکتر فاطمی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان

08.00
09.00
دکتر مدنی
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
09.00 - 10.00
09.00
10.00
دکتر زاهد
کلینیک متخصصین
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

09.00
10.00
دکتر فرهمند
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر پیرزاد
کلینیک متخصصین
ارتوپدی
09.00
10.00
دکتر هدایت
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
متخصص اطفال

09.00
10.00
دکتر پیرزاد
کلینیک متخصصین
متخصص چشم
09.00
10.00
دکتر تولایی
کلینیک متخصصین
داخلی

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
متخصص اطفال

09.00
10.00
دکتر ذاکر
کلینیک متخصصین
پوست و مو
09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال

09.00
10.00
دکتر سیاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان
09.00
10.00
دکتر پیریایی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر یونسی
کلینیک متخصصین
متخصص زنان
09.00
10.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

09.00
10.00
دکتر مصطفوی
کلینیک متخصصین
اطفال
10.00 - 11.00
10.00
11.00
دکتر ریاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان

10.00
11.00
دکتر ذاکر
کلینیک متخصصین
پوست و مو
10.00
11.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

10.00
11.00
دکتر تولایی
کلینیک متخصصین
داخلی
10.00
11.00
دکتر فرهمند
کلینیک متخصصین
متخصص چشم

10.00
11.00
دکتر ریاحی
کلینیک متخصصین
زنان و زایمان
10.00
11.00
دکتر عاطفت
کلینیک متخصصین
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

10.00
11.00
دکتر مدنی
کلینیک متخصصین
متخصص چشم
10.00
11.00
دکتر عالی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

10.00
11.00
دکتر نادریان
کلینیک متخصصین
متخصص داخلی
10.00
11.00
دکتر عاطفت
کلینیک متخصصین
گوش و حلق وبینی

10.00
11.00
دکتر زیبارو
کلینیک متخصصین
رنان و زایمان
11.00 - 12.00
11.00
12.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
متخصص کلیه و مجاری ادراری

11.00
12.00
دکتر ماهرانی
کلینیک متخصصین
متخصص قلب

11.00
12.00
دکتر دادخواه
کلینیک متخصصین
قلب و عروق
11.00
12.00
دکتر سیلانی
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی

11.00
12.00
دکتر طاهری
کلینیک متخصصین
کلیه و مجاری ادراری
11.00
12.00
دکتر صداقت
کلینیک متخصصین
قلب و عروق

11.00
12.00
دکتر نادی
کلینیک متخصصین
پوست و مو
11.00
12.00
دکتر خادم
کلینیک متخصصین
روانپزشک

11.00
12.00
دکتر نادم
کلینیک متخصصین
گوش و حلق و بینی
11.00
12.00
دکتر حمیدی
کلینیک متخصصین
جراحی عمومی

11.00
12.00
دکتر غلامی
کلینیک متخصصین
قلب و عروق

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر
08.00
10.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی

08.00
10.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
08.00
10.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
10.00
12.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
10.00
12.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
10.00
12.00
دکتر احمدی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

10.00
12.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
10.00
12.00
دکتر عسکری
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
16.00
18.00
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی

16.00
18.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
18.00
20.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
18.00
20.00
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
18.00
20.00
دکتر ستایش
درمانگاه دندان پزشکی
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00
No events available!
EnglishIran