جدول زمانی – سبک ۱

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00
09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

کلینیک متخصصین
دکتر صادقی
08.00
09.00
اطفال

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
09.00
10.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00
10.00
ارتوپدی
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
08.00
09.00
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
08.00
09.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00
09.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
08.00
09.00
گوش و حلق و بینی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
09.00
10.00
داخلی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
09.00
10.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر نادی
08.00
09.00
پوست و مو

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
08.00
09.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
08.00
09.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
08.00
09.00
جراحی عمومی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر پیریایی
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر یونسی
09.00
10.00
متخصص زنان
کلینیک متخصصین
دکتر فاطمی
08.00
09.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
08.00
09.00
قلب و عروق

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
اطفال
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
09.00
10.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00
10.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر سیاحی
09.00
10.00
زنان و زایمان
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00
11.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
10.00
11.00
پوست و مو

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00
12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00
12.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
11.00
12.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر دادخواه
11.00
12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
10.00
11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
10.00
11.00
داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
10.00
11.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00
11.00
زنان و زایمان

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
11.00
12.00
قلب و عروق

کلینیک متخصصین
دکتر نادی
11.00
12.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00
11.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
10.00
11.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر عالی
10.00
11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر نادریان
10.00
11.00
متخصص داخلی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر احمدی
10.00
12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

کلینیک متخصصین
دکتر حمیدی
11.00
12.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر غلامی
11.00
12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00
11.00
گوش و حلق وبینی

کلینیک متخصصین
دکتر زیبارو
10.00
11.00
رنان و زایمان

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
11.00
12.00
گوش و حلق و بینی

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00
12.00
کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصین
دکتر خادم
11.00
12.00
روانپزشک

کلینیک متخصصین
دکتر نادم
11.00
12.00
گوش و حلق و بینی
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
دکتر رفیعی
14.00
15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
14.00
15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال
دکتر عالی
14.00
15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر نادری
14.00
15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
دکتر عالی
15.00
16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00
16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00
16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
15.00
16.00
جراحی اطفال
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00
18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00
20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00
20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
18.00
20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
دکتر رفیعی
14.00
15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
14.00
15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال
دکتر عالی
14.00
15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر نادری
14.00
15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
دکتر عالی
15.00
16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00
16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال
دکتر رسولی
15.00
16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال
دکتر ریاحی
15.00
16.00
جراحی اطفال

شنبه

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00
09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

کلینیک متخصصین
دکتر صادقی
08.00
09.00
اطفال
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
08.00
09.00
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
08.00
09.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
08.00
09.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
08.00
09.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین
دکتر نادی
08.00
09.00
پوست و مو

کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
08.00
09.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
08.00
09.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
08.00
09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصین
دکتر فاطمی
08.00
09.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
08.00
09.00
قلب و عروق
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
دکتر زاهد
09.00
10.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00
10.00
ارتوپدی
کلینیک متخصصین
دکتر هدایت
09.00
10.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر پیرزاد
09.00
10.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
09.00
10.00
داخلی

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
09.00
10.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
اطفال

کلینیک متخصصین
دکتر سیاحی
09.00
10.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین
دکتر پیریایی
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر یونسی
09.00
10.00
متخصص زنان
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
09.00
10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر مصطفوی
09.00
10.00
اطفال
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00
11.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین
دکتر ذاکر
10.00
11.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
10.00
11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر تولایی
10.00
11.00
داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر فرهمند
10.00
11.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین
دکتر ریاحی
10.00
11.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00
11.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

کلینیک متخصصین
دکتر مدنی
10.00
11.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین
دکتر عالی
10.00
11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر نادریان
10.00
11.00
متخصص داخلی
کلینیک متخصصین
دکتر عاطفت
10.00
11.00
گوش و حلق وبینی

کلینیک متخصصین
دکتر زیبارو
10.00
11.00
رنان و زایمان
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00
12.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری

کلینیک متخصصین
دکتر ماهرانی
11.00
12.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین
دکتر دادخواه
11.00
12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین
دکتر سیلانی
11.00
12.00
گوش و حلق و بینی

کلینیک متخصصین
دکتر طاهری
11.00
12.00
کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصین
دکتر صداقت
11.00
12.00
قلب و عروق

کلینیک متخصصین
دکتر نادی
11.00
12.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین
دکتر خادم
11.00
12.00
روانپزشک

کلینیک متخصصین
دکتر نادم
11.00
12.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین
دکتر حمیدی
11.00
12.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین
دکتر غلامی
11.00
12.00
قلب و عروق

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیجراحی فقط بعداز ظهر
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
08.00
10.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
08.00
10.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00
12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیحداکثر 15 بیمار درمان و 15 بیمار معاینه می شوند.
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر احمدی
10.00
12.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط در این زمان و این بلوک

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری
10.00
12.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر عسکری ، دکتر توانایی
16.00
18.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی

درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
16.00
18.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00
20.00
بلوک شماره دو دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکیکشیدن دندان عقل فقط صبح ها
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر مهاجرانی ، دکتر نیک خواه
18.00
20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
درمانگاه دندان پزشکی
دکتر ستایش
18.00
20.00
بلوک شماره یک دندانپزشکی
19.00 - 20.00
No events available!
EnglishIran